calcada_da_fama_146x170_mista_2011.jpg

            Calçada da Fama, mista s/ tela, 146x170cm, 2011

dois_amigos_140x160_mista_2012.jpg

            Dois amigos, mista s/ tela, 140x160cm, 2012

retrovisor_150x150_mista_2012.jpg

            Retrovisor, mista s/ tela, 150x150cm, 2012

ela_120x160_oleo_2013.jpg

            Ela, óleo s/ tela, 120x160cm, 2013

vida_157x157_mista_2012.jpg

            Vida, óleo s/ tela, 157x157cm, 2012

romantic_140x180_mista_2012.jpg

            Romantic, óleo s/ tela, 120x180cm, 2012

silencio_150x150_mista_2012.jpg

            Silêncio, mista s/ tela, 150x150cm, 2012

maurilio_100x100_oleo_2013.jpg

            Maurilio, óleo s/ tela, 100x100cm, 2013

aurora_146x170_mista_2012.jpg

            Aurora, mista s/ tela, 146x170cm, 2012

s_titulo_180x240_mista_2011.jpg

            Munch, mista s/ tela, 180x240cm, 2011

nan#02_oleo_140x200cm_2013.jpg

            Nan#02, óleo s/ tela, 140x200cm, 2013

ensaio_02_140x220_mista_2011.jpg

            Ensaio 2, mista s/ tela, 130x170cm, 2011